ناوگان توریستیv.i.p شامل ون تویوتا هایس،ون v.i.pردیوس،مینی بوس،اتوبوس تکصندلی

ناوگان توریستیv.i.p شامل ون تویوتا هایس،ون v.i.pردیوس،مینی بوس،اتوبوس تکصندلی